Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Wysokości składki na obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej w każdej firmie ubezpieczeniowej może być inna. Spowodowane jest to tym, że Towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące swoim klientom 12-miesięczne polisy OC mogą przyjmować inne kryteria przy wyliczaniu składki ubezpieczeniowej.

Najczęściej jej wysokość wynika z takich kryteriów jak wiek samochodu, wiek kierowcy, typ, marka i model oraz pojemność silnika pojazdu, miejsce rejestracji, przebieg okresu ubezpieczenia, tzw. szkodowość kierowcy, jak również wybrany tryb zapłaty składki ubezpieczeniowej - jednorazowy lub ratalny. Warto porównywać ze sobą różne oferty ubezpieczeń OC dla swojego pojazdu, ponieważ różnice cenowe mogą być znaczne.

Nie ma za to znaczenia dla zakresu ochrony ubezpieczeniowej to, gdzie wykupimy polisę. Zawsze będzie ona chroniła przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód wyrządzonych osobom trzecim w ruchu drogowym. Mowa tu zarówno o szkodach osobowych, jak i majątkowych. Niezmienna pozostanie również wysokość maksymalnych sum gwarancyjnych - 1 mln euro na szkody majątkowe i 5 mln euro na szkody osobowe. Umowa ubezpieczenia OC zawierana jest zawsze na okres 12 miesięcy,

UBEZPIECZENIE OC/AC

Ubezpieczenia komunikacyjne, przeznaczone między innymi dla właścicieli samochodów, dzielą się na ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe. W grupie tych pierwszych wymienia się ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC chroni przed ponoszeniem przez kierującego pojazdem finansowych konsekwencji szkód spowodowanych przez niego. Ubezpieczyciel pokrywa szkody osobowe do kwoty 5 mln euro i szkody majątkowe do kwoty 1 mln euro.

W każdej firmie ubezpieczeniowej OC będzie miało taki sam zakres, w przeciwieństwie do ubezpieczenia nieobowiązkowego Autocasco. Kierowca może, ale nie musi wykupywać ubezpieczenia AC, choć dzięki temu podnosi swoje bezpieczeństwo na drodze. Ubezpieczenie AC chroni pojazd i jego wyposażenie w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży, bez względu na to, z czyjej winy powstały uszkodzenia. Tym zdecydowanie odróżnia się od ubezpieczenia OC, gdzie odszkodowanie otrzyma jedynie osoba poszkodowana w wypadku.

Jedną z najkorzystniejszych opcji wykupienia ubezpieczeń komunikacyjnych AC i OC, jest wybór pakietu ubezpieczeniowego. Można na nim sporo zaoszczędzić, bowiem ubezpieczyciele są skłonni do zaoferowania klientom wysokich zniżek. Dodatkowo, jeśli kierowca jest uprawniony do 60-procentowej zniżki na OC, najprawdopodobniej zostanie ona przeniesiona również na ubezpieczenie Autocasco.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia mieszkania należy zawsze zwrócić uwagę na trzy najbardziej istotne kwestie. Mianowicie, zalicza się do nich zakres ochrony ubezpieczeniowej, wysokość sumy gwarancyjnej oraz wynikającą z tych dwóch czynników wysokość składki ubezpieczeniowej. Warto również przed złożeniem swojego podpisu pod umową ubezpieczeniową skontrolować, jakie wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej zawarła firma ubezpieczeniowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Będziemy wówczas mieć pełną świadomość, kiedy zakład nie wypłaci odszkodowania za doznane szkody.

Ubezpieczenie mieszkania może obejmować swoim zakresem ochronę tylko dla murów nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. W rozbudowanej formie polisa chroni przed szkodami spowodowanymi przez pożary, powodzie, włamania i inne, podobne zdarzenia. Mogą to być szkody dotyczące elementów stałych mieszkania, np. zabudowy meblowej, tynków, glazury, okien i drzwi, czy mienia ruchomego.

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu mieszkania powinna być ustalana na poziomie faktycznej jego wartości. Wtedy wypłacane odszkodowania, w pełnej lub części kwoty gwarancyjnej, będą adekwatne do rozmiarów doznanych przez klienta szkód ubezpieczeniowych.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Wypadek za granicą, nagłe zachorowanie wymagające specjalistycznego leczenia i transportu medycznego do kraju, konieczność zapewnienia opieki dla niepełnoletnich dzieci w podróży czy też kradzież bagażu z cennym sprzętem sportowym i dokumentami - to tylko niektóre sytuacje, przed którymi może chronić nas ubezpieczenie turystyczne. Wszystko zależy od tego, jaki wariant ubezpieczenia wybierzemy i jaka kwota sumy gwarancyjnej będzie nas w takim przypadku interesowała.

Podstawowe ubezpieczenie obejmuje pokrycie przez zakład kosztów leczenia osoby ubezpieczonej za granicą. Dotyczy to nie tylko kosztów niezbędnej hospitalizacji, ale i akcji ratowniczych, zabiegów ambulatoryjnych, operacji, badań, zakupu leków itp. W rozszerzonym zakresie ubezpieczony może liczyć na wypłatę odszkodowania na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, jeśli ubezpieczenie turystyczne obejmuje swoim zakresem polisę NNW - następstw nieszczęśliwych wypadków.

W podróży przydać może się pakiet pomocowy Assistance, czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ta ostatnia opcja powoduje, że to firma ubezpieczeniowa ponosi finansowe koszty szkód osobowych lub majątkowych poniesionych przez osoby trzecie w wyniku działalności osoby ubezpieczonej.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Liberty Ubezpieczenia
Axa Życie

Poradniki ubezpieczeniowe


Forum o ubezpieczeniach

Ostatnie dodane tematy
Popularne tematy
Temat
Ubezpieczenie mieszkania - czy watro założyć alarm ? OolaCzy 32 2016-06-09 22:37:02
Ubezpieczenie wakacyjne. Zielony-Adam 21 2016-05-31 09:55:37
URUCHOM WYOBRAŹNIĘ WAR-TO UBEZPIECZENIA Marian Bułecki 21 2016-06-01 16:16:50
Polisa posagowa dla dziecka 7 letniego - czy jest opłacalna ? pawel34 20 2016-03-21 11:35:13
Forum o ubezpieczeniach