Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Spowodowanie wypadku wiąże się z koniecznością zrekompensowania szkód osobowych i majątkowych przez sprawcę. Jeśli poruszał się on w ruchu drogowym pojazdem mechanicznym posiadającym ważną polisę odpowiedzialności cywilnej, ochroni ona go przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. W takim przypadku to firma ubezpieczeniowa, w której samochód czy inny pojazd jest ubezpieczony, wypłaci stosowne odszkodowania poszkodowanym, o ile ich następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela w polisach OC są powszechnie obowiązujące sumy gwarancyjne. Wynoszą one 1 mln euro dla szkód majątkowych i 5 mln euro dla szkód osobowych. Zakres ochrony ubezpieczeniowej będzie taki sam w każdej firmie oferującej polisę OC komunikacyjnego klientom. Gwarantuje to ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Niemniej, oferty mogą znacząco różnić się pomiędzy sobą ceną ubezpieczenia.

Składka ubezpieczeniowa i jej wysokość zależy od wieku ubezpieczonego, stażu za kierownicą, miejsca rejestracji pojazdu mechanicznego, modelu, marki i typu samochodu, pojemności silnika, przebiegu okresu ubezpieczenia, czyli wysokości zniżek ubezpieczeniowych, a nawet od trybu opłacania składki na OC - w trybie jednorazowym lub ratalni, np. co miesiąc, kwartał lub co pół roku. Umowa ubezpieczenia OC zawsze podpisywana jest na okres 12 miesięcy i może podlegać automatycznemu odnowieniu na kolejny okres, jeśli klient nie zdecyduje się na jej pisemne wypowiedzenie.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Kupować samą polisę OC czy zdecydować się ponadto na wykupienie ubezpieczenia AC? Z polisy odpowiedzialności cywilnej właściciele pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji w Polsce nie mogą w praktyce zrezygnować, ale z AC już tak.

OC czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem komunikacyjnym obowiązkowym dla wszystkich kierowców. Jego zadaniem jest ochrona przed ponoszeniem finansowych konsekwencji wypadków i kolizji drogowych, spowodowanych przez kierowców. Za brak ważnego ubezpieczenia OC można dostać mandat, a ponadto kierujący pojazdem może z własnej kieszeni pokrywać szkody osobowe i majątkowe dla osób poszkodowanych. Z OC wypłacane są odszkodowania w maksymalnej kwocie 5 mln euro dla szkód osobowych i 1 mln euro dla szkód majątkowych.

Jeśli w wyniku wypadku także i samochód sprawcy zostanie uszkodzony, przy wykupieniu wyłącznie ubezpieczenia OC, właściciel sam będzie musiał go naprawić czy ponieść koszty jego utraty. OC nie ochroni w takim przypadku sprawcy. . Szkody sprawcy pokryje za to ubezpieczenie AC.

Ubezpieczenie AC chroni samochód wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży, bez względu na to, z czyjej winy powstały uszkodzenia.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Składka ubezpieczeniowa na ubezpieczenie mieszkania stanowi wypadkową zakresu ubezpieczenia i odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu, wysokości sumy gwarancyjnej oraz trybu uiszczenia opłaty za polisę. Jeśli płacimy składkę za ubezpieczenie mieszkania w trybie jednorazowym, możemy liczyć na zniżki ze strony wybranej przez nas firmy ubezpieczeniowej.

Na obniżenie składki na ubezpieczenia mieszkania wpływa wydatnie obniżenie wysokości sumy gwarancyjnej, czyli górnego pułapu odpowiedzialności odszkodowawczej firmy ubezpieczeniowej. Suma gwarancyjna decyduje w ostateczności o tym, jak wysokie odszkodowanie zostanie klientowi wypłacone w wyniku zaistnienia szkody ubezpieczeniowej w okresie trwania ochrony. Suma, na jaką zawierana jest umowa powinna odpowiadać faktycznej wartości mieszkania. Dzięki temu wypłacane odszkodowania będą adekwatne do rozmiaru odniesionych przez klienta szkód w jego mieniu.

Poza tym, składka zależy też od zakresu ubezpieczenia - przed czym i co ma właściwie chronić. W najprostszej wersji ubezpieczenie mieszkania chroni przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi, ale wyłącznie mury nieruchomości. Kompleksowe ubezpieczenie mienia może chronić przed ryzykiem pożaru, powodzi, włamania czy innych, podobnych zdarzeń, nie tylko mury mieszkania, ale również wszelkie jego elementy stałe i mienie ruchome.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Rolą ubezpieczenia turystycznego jest zapewnienie określonego zakresu ochrony dla turysty podczas podróży zagranicznej, niekoniecznie wyłącznie w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych. Prywatna polisa turystyczna może dawać ubezpieczonym szerokie możliwości korzystania ze świadczeń ubezpieczeniowych oraz z pomocy w ramach pakietu Assistance.

Podstawowa wersja ubezpieczenia turystycznego powinna zapewniać dwa ubezpieczenia - KL i NNW. Pierwsze z nich to ubezpieczenie kosztów leczenia, które zapewnia pokrycie przez zakład ubezpieczeniowy takich kosztów do granicy sumy gwarancyjnej, zależnej od wybranego przez osobę ubezpieczoną wariantu polisy. Mowa tu o kosztach hospitalizacji, leczenia ambulatoryjnego, czy badań i transportu medycznego poza granicami kraju. Przy polisie NNW, następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku zaistnienia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego lub na wypadek jego śmierci.

Dodatkowo, ubezpieczenie turystyczne może zostać wzbogacone o inne opcje ochrony. Mowa tu o ubezpieczeniu bagażu podróżnego przed utratą i kradzieżą, ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania czy też o ubezpieczeniu OC - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, za szkody osobowe lub majątkowe wyrządzone przez osobę ubezpieczoną osobom trzecim.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Liberty Ubezpieczenia
Axa Życie

Poradniki ubezpieczeniowe


Forum o ubezpieczeniach

Ostatnie dodane tematy
Popularne tematy
Temat
Ubezpieczenie mieszkania - czy watro założyć alarm ? OolaCzy 32 2016-06-09 22:37:02
URUCHOM WYOBRAŹNIĘ WAR-TO UBEZPIECZENIA Marian Bułecki 22 2016-08-01 13:31:00
Ubezpieczenie wakacyjne. Zielony-Adam 21 2016-05-31 09:55:37
KLIKOCHRON - CO SĄDZICIE? aleksanderS 20 2016-08-10 16:50:06
Forum o ubezpieczeniach