Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

W momencie zaistnienia wypadku w ruchu drogowym, wszelkie szkody osobowe i majątkowe zobowiązany jest zrekompensować sprawca za pośrednictwem stosownego odszkodowania. Jeśli ma on wykupione obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, to firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie za wyrządzoną szkodę. Będzie ono przysługiwało, jeśli następstwem szkody jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utarta, zniszczenie lub uszkodzenie mienia osób trzecich.

Odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej, w której kierujący pojazdem ma wykupione dla swojego samochodu ubezpieczenie OC, ponoszona jest maksymalnie w wysokości sum gwarancyjnych - 1 mln euro dla szkód majątkowych oraz 5 mln euro dla szkód osobowych. Brak ubezpieczenia OC naraża właściciela pojazdu na nałożenie mandatu przez policję, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, wysoką karę pieniężną nałożoną przez UFG oraz jeśli dojdzie do wypadku, pokrywanie z własnej kieszeni wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim.

OC należy wykupić w dowolnie wybranej firmie ubezpieczeniowej, zawsze w dniu pierwszej rejestracji pojazdu lub w dniu nabycia pojazdu bez ważnego OC. Umowa podpisywana jest zawsze na 12 miesięcy, a zakres ubezpieczenia uwarunkowany jest ustawowo. Firmy ubezpieczeniowe mogą przyjmować inne kryteria dotyczące ubezpieczanego pojazdu i osoby kierowcy, dla ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej. Za lata bezszkodowej jazdy przyznawane są zniżki, znacznie obniżające koszty ponoszone przez właściciela samochodu na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Zakłady ubezpieczeń oferują kierowcom różnego rodzaju ubezpieczenia komunikacyjne, przede wszystkim obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczenia OC. Są to ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, których zakres w każdej firmie ubezpieczeniowej będzie taki sam, co gwarantuje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. OC chroni kierowcę przed ponoszeniem finansowych kosztów szkód osobowych i majątkowych wywołanych przez niego w ruchu drogowym. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowania w wysokości maksymalnie sumy gwarancyjnej, która dla szkód osobowych wynosi 5 mln euro, a dla szkód majątkowych 1 mln euro.

Firma ubezpieczeniowa w parze z ubezpieczeniem OC może zaoferować właścicielowi samochodu ubezpieczenie AC, czyli Autocasco. Jest to ubezpieczenie nieobowiązkowe, które chroni pojazd wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. Nie ma znaczenia przy tym, kto spowodował takie uszkodzenia. Również akty wandalizmu w takim przypadku mogą uzasadniać wypłatę odszkodowania z AC.

Kupując ubezpieczenie w pakiecie OC/AC, klient oszczędza. Ubezpieczyciele mogą zaoferować atrakcyjne zniżki jeśli klient decyduje się na wykupienie obu polis jednocześnie. Częstą praktyką jest także i to, że pełne zniżki z tytułu bezszkodowej jazdy za OC są przenoszone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe na zniżki na ryzyko AC.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Polisa mieszkaniowa powinna odpowiadać za każdym razem indywidualnym oczekiwaniom i potrzebom klienta. Musimy wiedzieć, jaki zakres ochrony ubezpieczeniowej nas interesuje. Może ona dotyczyć także ochronę murów mieszkania przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi. Wówczas mamy do czynienia z najprostszą polisą chroniącą mienie klienta. Warto jednak zastanowić się, czy nie objąć zakresem ubezpieczenia mieszkania także jego elementy stałe i ruchome. Taka kompleksowa polisa może obejmować również ochronę przed ponoszeniem finansowych kosztów szkód spowodowanych naszym działaniem po stronie osób trzecich - czyli tzw. OC w życiu prywatnym.

Firmy ubezpieczeniowe dostosowują swoje oferty do potrzeb zgłaszanych przez ich potencjalnych klientów. To z nimi przy negocjacjach warunków umowy ubezpieczeniowej określają także sumę gwarancyjną ubezpieczenia. Wyznacza ona maksymalny poziom odpowiedzialności towarzystwa za ewentualne szkody. Jej wysokość powinna korespondować z faktyczną wartością mieszkania, stanowiącego obiekt ubezpieczenia. Decyduje ona o wysokości odszkodowań, jakie mogą zostać wypłacone z tytułu zaistniałych w mieszkaniu szkód w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli suma gwarancyjna będzie zbyt niska, musimy liczyć się z tym, że wypłacone odszkodowanie może nie pokryć naszych szkód lub zrekompensować całkowitej utraty mieszkania.

Wysokość składki ubezpieczeniowej wynika z określonego z firmą ubezpieczeniową maksymalnego poziomu odpowiedzialności za szkody, od trybu zapłaty składki oraz od tego, jaki zakres ma mieć ubezpieczenie. Przed złożeniem swojego podpisu pod polisą sprawdźmy, kiedy zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Ubezpieczenie turystyczne chroni turystów poza granicami kraju przed różnymi ryzykami, wymienionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Podstawowym zakresem ochrony objęte powinno być leczenie ubezpieczonego. Ubezpieczenie KL, czyli kosztów leczenia polega na pokrywaniu przez firmę ubezpieczeniową kosztów hospitalizacji, wizyt lekarskich, zabiegów, leczenia ambulatoryjnego, badań, zakupu lekarstw, transportu medycznego czy akcji ratowniczej. Ubezpieczyciel reguluje rachunki za leczenie swojego klienta za granicą, choć wyłącznie do określonej kwoty sumy gwarancyjnej, zależnej od wybranego wariantu polisy.

Im wyższa suma ubezpieczeniowa, tym większy będzie poziom maksymalnej odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu za zdarzenia ubezpieczeniowe. Musimy się przy tym liczyć ze wzrostem składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie turystyczne może, prócz polisy KL, uwzględniać i inne zdarzenia ubezpieczeniowe. Można je poszerzyć o polisę NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) czy wybrany pakiet Assistance. NNW zapewni wypłatę świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego oraz jego śmierci. Pakiet Assistance może z kolei przydać się w wielu sytuacjach, w których będziemy wymagali wsparcia ze strony fachowców będąc np. na wycieczce zagranicznej.

UBEZPIECZENIE GAP

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenia od utraty wartości samochodu. Nie trać ani złotówki na wartości samochodu z dnia jego zakupu! Wystarczy, że zdecydujesz się na ubezpieczenie GAP DEFEND, które w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód tej samej wartości, co utracony, czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing / kredyt. Nazwa GAP (Guaranteed Asset Protection) oznacza w dosłownym tłumaczeniu “gwarantowaną ochronę kapitału“. Dzięki temu w razie wystąpienia szkody lub kradzieży pojazdu, Ubezpieczony otrzyma dodatkowe odszkodowanie, które jest różnicą pomiędzy wartością początkową pojazdu a wysokością otrzymanego odszkodowania z polisy AutoCasco w dniu szkody. GAP DEFEND + AC = Nowy Samochód! W przypadku, gdy pojazd został nabyty z wykorzystaniem zewnętrznej formy finansowania (leasing, kredyt) GAP DEFEND pozwala na bezproblemowe rozliczenie umowy finansowania i uniknięcie ryzyka dodatkowych dopłat na rzecz finansującego. W praktyce, przy wystąpieniu szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, niestety z reguły wysokość odszkodowania wypłacona z polisy AutoCasco lub OC sprawcy jest niższa niż wartość pojazdu z dnia jego nabycia. Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci najwięcej na wartości w relatywnie krótkim czasie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły jedynie bieżącą rynkową wartość pojazdu. Ubezpieczenie GAP DEFEND to dodatkowe odszkodowanie, dzięki któremu odzyskasz 100% zainwestowanych środków w zakup samochodu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe