Umowy cywilnoprawne a ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

Umowa cywilnoprawna typu umowa-zlecenie zawierana jest pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą na wykonanie określonej pracy w określonym terminie. Czy umowa-zlecenie zapewnia jej posiadaczowi prawo do ubezpieczenia zdrowotnego oraz społecznego?

Pracodawcy wolą zatrudniać pracowników na tak zwane umowy śmieciowe (zlecenia i o dzieło) niż na umowy o pracę, a tym bardziej na umowy o pracę na czas nieokreślony. Decydujący się na umowy cywilnoprawne powinni wiedzieć, jakie przysługują im prawa. Szczególnie istotna jest tu kwestia prawa do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego.

Osoby pracujące na podstawie umów-zleceń nie są pozbawione praw do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Obowiązkowo będą podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest natomiast dobrowolne. Obowiązek ubezpieczeniowy zaczyna się od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy, kończy się natomiast z dniem jej rozwiązania bądź wygaśnięcia. Ubezpieczenie chorobowe rozpoczyna się z dniem wskazanym we wniosku, a kończy się w terminie w nim wyznaczonym. 

Składki z tytułu ubezpieczenia zatrudnionych na podstawie umów-zleceń zawsze odprowadza zleceniodawca, tak więc zleceniobiorca nie musi o tym pamiętać. Dla osób przebywających na urlopach wychowawczych ważne jest to, że jeżeli nie wykonują prac związanych z tytułu umowy-zlecenia, nie podlegają żadnym ubezpieczeniom. Podlegają im, jeżeli na urlopie wychowawczym wykonują pracę z tego tytułu. Jeżeli na umowę-zlecenie zatrudniony jest emeryt lub rencista, podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z obu tych tytułów.

Osoby, które pracują na podstawie umów-zleceń często nie wiedzą, czy czy mają zapewnioną ochronę ubezpieczeniową. Każdy pracodawca powinien ich o tym poinformować. Jeżeli tego nie zrobi, pracownik wykonujący taką umowę może o to zapytać lub samemu sprawdzić to np. w ZUS-ie.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje