Czy ubezpieczenie OC chroni pasażera?

pic

Ubezpieczenie OC obowiązuje każdego posiadacza samochodu. W związku z tym kierowca auta w razie wypadku komunikacyjnego jest przez tę polisę chroniony. Jednak nierzadko się zdarza, że oprócz kierującego poszkodowani są także pasażerowie. Czy ich także chroni OC?

Wynikiem wypadku komunikacyjnego mogą być dwa rodzaje szkód: w mieniu oraz na osobie. Na te ostatnie składają się: śmierć, uszkodzenie ciała oraz rozstrój zdrowia. Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia zaliczają się do szkód pierwszego typu z wymienionych.

Rekompensata

Zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, gdy dochodzi do uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego, ubezpieczyciel jest zobowiązany pokryć wszystkie wynikłe z tego koszty. Należą do nich m.in. wydatki na lekarstwa czy opatrunki, koszty dojazdów do szpitala, wydatki na rehabilitację czy opiekę. W sytuacji, gdy poszkodowany stał się inwalidą wskutek wypadku drogowego, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane wypłacić sumę potrzebną na pokrycie kosztów przysposobienia go do innego zawodu.

To nie wszystko. W pewnych sytuacjach ubezpieczyciel może być zmuszony wypłacać poszkodowanemu rentę. Dzieje się tak na ogół, gdy ofiara wypadku utraciła, nawet częściowo, zdolność do pracy.

W przypadku śmierci poszkodowanego ubezpieczyciel może zostać zobowiązany do wypłacenia odszkodowania, gdy pogorszyła się sytuacja materialna rodziny zmarłego.

Gdy doszło do szkody w mieniu, można starać się o rekompensatę z polisy OC kierującego. Poszkodowany może także liczyć na odzyskanie od towarzystwa ubezpieczeniowego kwoty potencjalnego zarobku, jaki nie został osiągnięty z powodu niezdolności do pracy.

Poszkodowany współwłaściciel

Gdy w wypadku komunikacyjnym został poszkodowany małżonek-współwłaściciel auta, nie może on liczyć na pokrycie szkody w mieniu. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada także za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę mienia, wyrządzone przez kierującego innemu właścicielowi pojazdu mechanicznego.

Inaczej jednak sprawa wygląda w przypadku szkody na osobie. Korzystną dla współwłaścicieli aut linię orzecznictwa zapoczątkowała uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2007 r., w której zostało stwierdzone, że towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada z tytułu polisy OC za szkodę na osobie wyrządzoną przez kierowcę pojazdu jego właścicielowi lub wspówłaścicielowi. W uchwale z 7 lutego 2008 r. czytamy natomiast o obowiązku ubezpieczyciela wynikającego z umowy OC za szkody na osobie spowodowane przez kierującego pojazdem na osobie pasażera, który jednocześnie jest współwłaścicielem samochodu.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje