Co musi się znaleźć w umowie ubezpieczenia na życie?

pic

Umowa ubezpieczenia na życie stanowi zobowiązanie, którego muszą przestrzegać obydwie strony kontraktu, czyli ubezpieczyciel oraz ubezpieczający. Sprawdźmy, co musi znaleźć się w takiej umowie.

Bardzo ważną częścią umowy na życie są ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). Znajdują się w nich zasady określające zakres ochrony oraz definiujące pewne pojęcia związane z zawieraną właśnie umową. Ważne, żeby wszystkie określenia były jednoznaczne, inaczej może to być kwestią sporów. Warto jednak wiedzieć, że wszelkie niejasne określenia interpretuje się na korzyść ubezpieczającego się, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego.

W treści umowy ubezpieczenia na życie muszą być określone:

  • wszystkie świadczenia dostępne dla ubezpieczonego,
  • wysokość składek,
  • zasady wypłaty świadczeń,
  • wszelkie premie i rabaty,
  • wartość wykupu,
  • wysokości sumy ubezpieczenia w przypadku zmiany umowy na bezskładkową, o ile są one gwarantowane,
  • określenia wszelkich opłat pobieranych przez ubezpieczyciela przy wypłacie świadczeń,

Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno również opisać wszelkie czynniki, jakie mogą mieć wpływ na zmianę wysokości świadczenia oraz wskazać przepisy regulujące opodatkowanie tych świadczeń.

W przypadku różnic pomiędzy treścią umowy a ogólnymi warunkami ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek przedstawić je nam na piśmie. Jeśli firma ubezpieczeniowa nie dopełnieni tego obowiązku, nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla ubezpieczonego.

Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie, podobnie jak każdej innej umowy ubezpieczeniowej, powinno być potwierdzone przez ubezpieczyciela. Najczęściej dokonuje się tego w formie polisy, certyfikatu ubezpieczeniowego albo innego dokumentu ubezpieczenia.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. W grę wchodzi jeszcze okres karencji, czyli czas, gdy umowa jest już zawarta, ale nie chroni jeszcze ubezpieczonego. Ten okres jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników, także od wewnętrznych regulacji samego towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje