Stłuczka drogowa - jak najszybciej uzyskać odszkodowanie?

pic

W Polsce z roku na rok przybywa nowych kierowców, a co się z tym wiąże, zwiększa się także liczba aut w ruchu drogowym. Coraz większy ruch pojazdów sprawia, że rośnie liczba wypadków, kolizji i stłuczek drogowych. Sprawdźmy, jak najszybciej uzyskać odszkodowanie, gdy ulegniemy jako kierowcy jednemu z tych nieszczęśliwych zdarzeń.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną pojazdem mechanicznym ponosi jego posiadacz. W przypadku zawarcia przez niego z ubezpieczycielem obowiązkowej umowy odpowiedzialności cywilnej – OC, wypłatę odszkodowania przejmuje na siebie towarzystwo ubezpieczeń.

Wzrastająca liczba samochodów, brawura młodych, niedoświadczonych kierowców oraz zły stan nawierzchni niektórych dróg powodują, że niestety w Polsce codziennie dochodzi do licznych wypadków. Jak powinniśmy się zachować w sytuacji, gdy jesteśmy uczestnikami kolizji drogowej?

W pierwszej kolejności powinniśmy się upewnić, czy nikomu z uczestników wypadku nic się nie stało. Jeśli zaistnieje taka konieczność należy niezwłocznie udzielić pomocy rannym i wezwać karetkę pogotowia.

Następnie powinniśmy zanotować dane współuczestnika wypadku, tzn. spisać numer rejestracyjny pojazdu, jego markę, typ i kolor, a także dane osobowe z dowodu kierowcy tego auta. To wszystko może się przydać, jeżeli winowajca ucieknie z miejsca wypadku.

Gdy nie ma osób rannych i ofiar śmiertelnych, powinniśmy jak najszybciej usunąć pojazd z jezdni na pobocze i zabezpieczyć miejsce kolizji. Jeśli w wypadku były ofiary śmiertelne, należy wszystko zostawić tak, jak było w chwili wypadku do przyjazdu policji.

W sytuacji, gdy kolizję widziały osoby postronne, należy także spisać ich dane jako świadków wypadku.

Po zakończeniu czynności na miejscu zdarzenia powinniśmy zawiadomić o zdarzeniu naszą firmę ubezpieczeniową. Takie powiadomienie powinno być sporządzone na piśmie, wysłane listem poleconym lub dostarczone osobiście do firmy ubezpieczeniowej.

Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, ubezpieczyciel przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania.

Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie z tytułu OC na podstawie uznania roszczenia uprawnionego, zawarcia z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego.

Wypłata powinna nastąpić w ciągu 30 dni od zawiadomienia o wypadku, chyba że nie wyjaśniono w tym czasie wszystkich okoliczności. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub wypłacić je w niższej wysokości, informując uprawnionego o powodach i podstawie prawnej takiej decyzji. Wtedy pozostaje sądowe dochodzenie roszczenia.

W przypadku kolizji z niewielkimi szkodami można zaniechać wzywania policji i wspólnie z współuczestnikiem stłuczki odtworzyć przebieg zdarzenia. W sytuacji, gdy uda nam się dojść do porozumienia w sprawie szkód i określenia winnego, wystarczy spisać oświadczenia obu stron, które będą dowodem dla firmy ubezpieczeniowej.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje