16.12.2014

Obowiązkowe ubezpieczenia w profesjach

W Polsce istnieje co najmniej kilkanaście zawodów, których przedstawiciele obowiązkowo muszą wykupić ubezpieczenie. Na ogół jest to polisa od odpowiedzialności cywilnej dla danej profesji. Kto będzie musiał ją wykupić?

Najczęściej obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spoczywa na przedstawicielach profesji, których wykonywanie wiąże się z koniecznością posiadania specjalistycznej wiedzy, a dodatkowo, jeśli dana osoba popełni błąd, może to narazić swoich klientów na dotkliwe szkody. Dokładne zasady obowiązkowego ubezpieczenia OC zawodowego, zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, minimalną wysokość sumy gwarancyjnej, wyłączenia odpowiedzialności i tym podobne kwestie regulowane są przez odpowiednie ustawy prawne i rozporządzenia, właściwe dla poszczególnych profesji i rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej.

Wymóg zawarcia polisy OC dla danej profesji nabiera mocy sprawczej najczęściej nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania określonych czynności zawodowych lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwaga!

Przepisy prawa zawsze określają, do jakiej kwoty towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest naprawić szkodę wyrządzoną przez ubezpieczonego w związku z wykonywanym zawodem lub prowadzeniem działalności gospodarczej.

Konstrukcja polisy ubezpieczenia zawodowego OC

Wykupione przez przedstawiciela danej profesji ubezpieczenie OC ma z jednej strony chronić osobę ubezpieczoną, a z drugiej - interesy jej klientów.

Najbardziej powszechnym ubezpieczeniem OC dla profesji jest ubezpieczenie ochrony prawnej lekarza. Objęci nim mogą być przedstawiciele grup zawodów medycznych, w tym lekarze, pielęgniarki i podmioty świadczące usługi medyczne. Obowiązkowe OC lekarzy ma zabezpieczyć interesy pracowników w razie wyrządzenia szkody pacjentom podczas wykonywania czynności zawodowych.

Ubezpieczenie to obejmuje swoim zakresem wyłącznie roszczenia, jakie mają związek ze szkodami powstałymi w okresie trwania ubezpieczenia. Można jedynie poszerzyć ochronę ubezpieczenia OC o dodatkowe ryzyka, co wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów wyższej składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie OC lekarzy chroni przed finansowymi konsekwencjami błędów w sztuce lekarskiej. Pokrywa uzasadnione koszty procesowe, związane z dochodzeniem roszczeń przez osobę poszkodowaną.

Pozostałe grupy zawodowe objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC:

 • rolnicy,
 • doradcy podatkowi,
 • dentyści,
 • podmioty uprawnione do prowadzenia ksiąg rachunkowych (biura rachunkowe),
 • biegli rewidenci,
 • architekci,
 • inżynierzy budownictwa,
 • zarządcy nieruchomości,
 • rzeczoznawcy majątkowi,
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
 • adwokaci,
 • radcy prawni,
 • notariusze,
 • rzecznicy patentowi,
 • komornicy sądowi,
 • detektywi,
 • brokerzy i agenci ubezpieczeniowi,
 • organizatorzy imprez masowych,
 • organizatorzy turystyki,
 • przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie łowiectwa,
 • podmioty przyjmujące zamówienia na świadczenia zdrowotne,
 • osoby eksploatujące urządzenia jądrowe,
 • kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne.

Podziel się:

NK

Wykop

Znajdź nas w Google+
Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje