Rodzaje ubezpieczeń na życie

Bardzo istotne jest, aby przy wyborze ubezpieczenia na życie kierować się swoimi potrzebami tak, aby polisa była jak najlepiej dostosowane do indywidualnych oczekiwań ubezpieczonego. Wybór odpowiedniego typu ubezpieczenia na życie ma ogromny wpływ na charakter ochrony ubezpieczeniowej.

Bardzo istotne jest, aby przy wyborze ubezpieczenia na życie kierować się swoimi potrzebami tak, aby polisa była jak najlepiej dostosowane do indywidualnych oczekiwań ubezpieczonego. Wybór odpowiedniego typu ubezpieczenia na życie ma ogromny wpływ na charakter ochrony ubezpieczeniowej. Towarzystwa oferują różne rodzaje polis. Możemy je podzielić na:

  • ubezpieczenia ochronne – które można także podzielić na ubezpieczenia bezterminowe i ubezpieczenia terminowe;
  • ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe – które dzielą się na ubezpieczenia na życie i dożycie, ubezpieczenia z funduszem kapitałowym oraz ubezpieczenia posagowe;
  • ubezpieczenia inwestycyjne.

Ubezpieczenia ochronne stanowią najbardziej klasyczny i podstawowy rodzaj ubezpieczeń na życie. Często służą jako zabezpieczenie inwestycji i kredytu. Kupując polisę ochronną, można zapewnić rodzinie (bądź innym wskazanym w umowie uposażonym osobom) zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci ubezpieczonego. Niektóre polisy chronią nie tylko życie, ale także zdrowie ubezpieczonego.

W zależności od tego, na jak długi okres zawiera się ubezpieczenie, wyróżnia się dwa rodzaje ubezpieczeń ochronnych:

Ubezpieczenie bezterminowe - ochronie w tym wypadku podlega całe życie ubezpieczonego. Warunkiem wypłacenia świadczenia jest śmierć (lub dożycie wieku 100 lat). Podobnie jak w przypadku wszystkich polis na życie, ochroną może być objęte również zdrowie ubezpieczonego (w tym wypadku wypłacany jest odpowiedni procent sumy ubezpieczenia). Ochrona może zostać poszerzona dzięki zakupowi umów dodatkowych (np. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków lub ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy).

Ubezpieczenie terminowe – to ubezpieczenie zawiera się na określony czas. Świadczenie jest wypłacane na wypadek śmierci ubezpieczonego albo zachorowań i wypadków w okresie ochronnym. Wraz z zakończeniem umowy (dożycie wieku określonego w umowie) wygasa ochrona, a zakład nie wypłaca ubezpieczonemu żadnego świadczenia.

Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe to grupa ubezpieczeń, które obejmują ochroną życie osoby ubezpieczonej, umożliwiając jednocześnie oszczędzanie pieniędzy. Składka jest dzielona i przeznaczana na dwa cele. Część jest przeznaczana na ochronę życia, a część – oszczędzana.

Do ubezpieczeń ochronno-oszczędnościowych zaliczamy:
Ubezpieczenie na życie i dożycie – zawierane jest na określony czas, np. do 55 albo do 60 roku życia. W przeciwieństwie do standardowego ubezpieczenia terminowego, w tym wypadku zakład zobowiązuje się do wypłacenia sumy ubezpieczenia w dwóch sytuacjach: w przypadku śmierci ubezpieczonego w trakcie trwania okresu ochronnego objętego ubezpieczeniem lub w przypadku dożycia wieku określonego w polisie. Polisy na życie i dożycie mogą mieć klika wariantów.

Ubezpieczenie z funduszem kapitałowym - łączy w sobie zalety funduszu inwestycyjnego i standardowej polisy na życie. Wpłacane składki są inwestowane w fundusze kapitałowe zakładu ubezpieczeń. W niektórych wypadkach to klient zaznacza, jaką cześć składki chce przeznaczyć na ochronę, a jaką na oszczędzanie, w innych – jest to ustalone odgórnie. W obu wypadkach suma ubezpieczenia nie zależy od powodzenia inwestycji i jest stałą, ustaloną w umowie wartością. Niektóre polisy (tak zwane uniwersalne) dopuszczają wprowadzanie zmian i zwiększanie lub zmniejszanie części składki przeznaczonej na ochronę życia przy jednoczesnym (odpowiednio) zmniejszaniu lub zwiększaniu części przeznaczonej na inwestycje.

Ubezpieczenie posagowe – jego celem jest zapewnienie ochrony finansowej dziecku. Właścicielem polisy może być rodzic, krewny, znajomy lub opiekun prawny. Ubezpieczenie wygasa w dniu osiągnięcia przez dziecko wieku określonego w umowie (górną granicą jest 25 lat). W przypadku śmierci rodzica opłatę składek bierze na siebie zakład ubezpieczeń. Ubezpieczenie posagowe może mieć charakter kapitałowy (wtedy suma ubezpieczenia nie zmienia się) albo inwestycyjny (wtedy taka polisa przypomina standardową polisę z funduszem kapitałowym, suma ubezpieczenia może się zmieniać w zależności od zysków firmy ubezpieczeniowej).

Ubezpieczenia inwestycyjne to ubezpieczenia, których głównym celem jest gromadzenie i pomnażanie oszczędności. Opłacane składki są przeznaczane przede wszystkim na wykup jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych zakładu ubezpieczeń (ubezpieczony może je wybrać z oferty). Ochrona życia i suma ubezpieczenia zależą od powodzenia inwestycji, czyli wartość sumy ubezpieczenia wypłacanej np. na wypadek śmierci to ówczesna wartość rachunku zwiększona, w zależności od zakładu ubezpieczeń, o 5-20%. Wartość rachunku, która jest w tym wypadku sumą ubezpieczenia, jest wypłacana albo w wypadku śmierci ubezpieczonego, albo na końcu okresu ochronnego (koniec okresu wyznacza klient).

Do ubezpieczenia na życie można także dokupić dodatkowe ubezpieczenia w zależności od oferty danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, np. ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy, ubezpieczenie na wypadek choroby, ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji, ubezpieczenie zdrowotne, a także ubezpieczenie składki.

Comperia.pl
 

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje