Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ochrona Prawna
Koszty dochodzenia roszczeń odszkodowawczch po szkodzie której następstwem jest uszkodzenie ciała, pojazdu, wyposażenia i przedmiotów znajdujących się w pojeździe tak
Koszty dochodzenia odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań przez przedsiębiorców którzy w ramach swojej działalności podjęli się naprawy, holowania ubezpieczonego pojazdu
Koszty konieczne dla dochodzenia roszczeń związanych z rękojmią za wady fizyczne lub prawne pojazdu wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, bądź udzieloną przez sprzedawcę gwarancją;
Koszty konieczne dla obrony Ubezpieczonego w postępowaniu karnym w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa albo wykroczenia drogowego, do którego doszło w okresie ubezpieczenia
Koszty postępowania administracyjnego w zakresie,w jakim postępowanie to dotyczy zatrzymania prawa jazdy Ubezpieczonego lub dowodu rejestracyjnego pojazdu wskazanego w dokumencie ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia
Konsumpcja sumy ubezpieczenia
Suma świadczenia w formie pożyczki dla uniknięcia tymczasowego aresztowania (tzw. Kaucja)
Zakres terytorialny
Udział własny