Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenia Auto Casco Ekonomic obejmuje szkody powstałe na terytorium Polski. Tymi zdarzeniami są: szkodzenie pojazdu w przypadku pożaru oraz utraty pojazdu w wyniku kradzieży z włamaniem lub postoju.

Dokumenty do pobrania:

OWU Komunikacja link
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem nie
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem nie
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) nie
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch nie
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu nie
Powódź nie
Lawina nie
Osunięcie i zapadanie się ziemi nie
Grad nie
Uderzenie pioruna nie
Huragan nie
Trzęsienie ziemi nie
Kradzież pojazdu tak Z wyłączeniami
Rabunek/Rozbój tak Z wyłączeniami
Upadek statku powietrznego nie
Pożar tak