AC Kosztorys

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Obowiązkowe Ubezpieczenie pozwalające uniknąć pokrywania strat materialnych oraz kosztów związanych z leczeniem spowodowanych przez ubezpieczonego w ruchu drogowym. W przypadku wykupienia Pakietu Pełnego w AXA DIRECT klient otrzymuje: - OC - AC - Assistance – 24-godzinną pomoc na drodze w nieprzewidzianych sytuacjach - Zielona Karta – zezwalająca na podróżowanie po różnych krajach bez wykupywania specjalnego ubezpieczenia Ponadto klient może wykupić: - Ubezpieczenie szyb - ubezpieczenie od pożaru i kradzieży - NNW - rozszerzone pakiety Assistance i AutoCasco

Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm)
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji
Wybuch
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
Powódź
Lawina
Osunięcie i zapadanie się ziemi
Grad
Uderzenie pioruna
Huragan
Trzęsienie ziemi
Kradzież pojazdu
Rabunek/Rozbój
Upadek statku powietrznego
Pożar