Ochrona Prawna kierowcy

+ + + + +

    Oblicz składkę »

Informacje na temat produktu:

Compensa oferuje ubezpieczenie obejmujące zwrot poniesionych kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych związanych z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu lub jazdą w pojeździe w charakterze pasażera (np. OC sprawcy wypadku, zniszczenie pojazdu zaparkowanego), obroną w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia (np. wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym), postępowaniem w sprawie zatrzymania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego (np. z powodu nieczytelności dokumentu) oraz zwrot kosztów ochrony interesów właściciela lub posiadacza pojazdu w sprawach związanych z umowami związanymi z pojazdem (np. umów AC, umów o naprawę pojazdu, umów na umycie pojazdu).

 

Z ochrony w ramach naszego ubezpieczenie może skorzystać zarówno właściciel jak i posiadacz pojazdu, którego numery rejestracyjne zostały określone w umowie ubezpieczenia. Zgodnie z wymogami prawa dajemy Ubezpieczonemu pełną swobodę w wyborze adwokata albo radcy prawnego, który będzie reprezentować jego interesy w postępowaniu sądowym lub pozasądowym.

Dokumenty do pobrania:

OWU Komunikacja link
Ochrona Prawna
Koszty dochodzenia roszczeń odszkodowawczch po szkodzie której następstwem jest uszkodzenie ciała, pojazdu, wyposażenia i przedmiotów znajdujących się w pojeździe tak
Koszty dochodzenia odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań przez przedsiębiorców którzy w ramach swojej działalności podjęli się naprawy, holowania ubezpieczonego pojazdu nie
Koszty konieczne dla dochodzenia roszczeń związanych z rękojmią za wady fizyczne lub prawne pojazdu wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, bądź udzieloną przez sprzedawcę gwarancją; nie
Koszty konieczne dla obrony Ubezpieczonego w postępowaniu karnym w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa albo wykroczenia drogowego, do którego doszło w okresie ubezpieczenia tak
Koszty postępowania administracyjnego w zakresie,w jakim postępowanie to dotyczy zatrzymania prawa jazdy Ubezpieczonego lub dowodu rejestracyjnego pojazdu wskazanego w dokumencie ubezpieczenia. tak
Suma ubezpieczenia 30.000zł
Konsumpcja sumy ubezpieczenia Jest
Suma świadczenia w formie pożyczki dla uniknięcia tymczasowego aresztowania (tzw. Kaucja) 50% sumy świadczenia
Zakres terytorialny terytorium państw które są objęte zakresem terytorialnym ubezpieczeń komunikacyjnych
Udział własny 200 zł