Informacje na temat produktu:

Przedmiotem umowy ubezpieczenia są zamontowane w pojeździe szyby. Suma ubezpieczenia wynosi 3000 zł. Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dokumenty do pobrania:

OWU Generali Komunikacja link
Ubezpieczenie szyb
Ochrona zniżki tak Nie traci się zniżki przy przedłużaniu umowy w Generali.
Opcje wykupienia Możliwość zawarcia z OC i/lub AC.
Udział własny w szkodzie Zniesiony.
Przedmiot ubezpieczenia Szyby: czołowa, tylna i boczne.
Franszyza integralna nie
Zakres terytorialny Polska i Europa.
Suma ubezpieczenia 3000-6000 zł.
Konsumpcja sumy ubezpieczenia Wprowadzona.
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie Brak ograniczenia wiekowego.
Dodatkowe wyłączenia W przypadku zajścia drugiej i kolejnych szkód, Generali wypłaca 60% kosztów wymiany szyby, jednak nie więcej niż do sumy ubezpieczenia w wysokości aktualnej w dniu ubezpieczenia.