HDI Ochrona Prawna

+ + + + +

    Oblicz składkę »

Informacje na temat produktu:

Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona interesów prawnych Ubezpieczonego, będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. Ubezpieczenie HDI OCHRONA PRAWNA obejmuje: refundację kosztów ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego,dostęp do informacji prawnej, infolinię prawną - do łącznej sumy 30000 zł. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ochrona Prawna
Koszty dochodzenia roszczeń odszkodowawczch po szkodzie której następstwem jest uszkodzenie ciała, pojazdu, wyposażenia i przedmiotów znajdujących się w pojeździe tak
Koszty dochodzenia odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań przez przedsiębiorców którzy w ramach swojej działalności podjęli się naprawy, holowania ubezpieczonego pojazdu tak
Koszty konieczne dla dochodzenia roszczeń związanych z rękojmią za wady fizyczne lub prawne pojazdu wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, bądź udzieloną przez sprzedawcę gwarancją; tak
Koszty konieczne dla obrony Ubezpieczonego w postępowaniu karnym w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa albo wykroczenia drogowego, do którego doszło w okresie ubezpieczenia tak
Koszty postępowania administracyjnego w zakresie,w jakim postępowanie to dotyczy zatrzymania prawa jazdy Ubezpieczonego lub dowodu rejestracyjnego pojazdu wskazanego w dokumencie ubezpieczenia. tak
Suma ubezpieczenia 30000 zł
Konsumpcja sumy ubezpieczenia Wprowadzona
Suma świadczenia w formie pożyczki dla uniknięcia tymczasowego aresztowania (tzw. Kaucja) tak Do 50 proc. sumy ubezpieczenia
Zakres terytorialny Polska
Udział własny 500 zł