AC

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Dodatkowe ubezpieczenie dla właścicieli pojazdów, przyczep motocykli i motorowerów, których okres eksploatacji nie przekracza 12 lat. Obowiązuje na terenie Polski oraz krajów Europy. Ochroną objęte są szkody powstałe w wyniku zderzenia, powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, osuwania i zapadania się ziemi, działania osób trzecich, gradu, huraganu, pożaru i wybuchu. Ubezpieczenie AC może być liczone według wartości rynkowej lub fakturowej (fabrycznie nowych) pojazdu.

Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm)
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji
Wybuch
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
Powódź
Lawina
Osunięcie i zapadanie się ziemi
Grad
Uderzenie pioruna
Huragan
Trzęsienie ziemi
Kradzież pojazdu
Rabunek/Rozbój
Upadek statku powietrznego
Pożar