Informacje na temat produktu:

Zakres podstawowy ubezpieczenia AC obejmuje szkody powstałe wskutek:

 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu
 • uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji
 • pożaru
 • wybuchu
 • pioruna
 • upadku statku powietrznego
 • huraganu
 • zatopienia
 • deszczu nawalnego
 • gradu
 • powodzi
 • lawiny
 • osuwania się i zapadania ziemi
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu
 • użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego

Zakres pełny ubezpieczenia AC obejmuje szkody powstałe w wyniku:


 • kradzieży
 • kradzieży wyposażenia podstawowego pojazdu
 • rabunku (rozboju)
 • kradzieży wyposażenia dodatkowego pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terytorium RP i innych państw Europy (z wyłączeniem Turcji), przy czym jeżeli nie umówiono się inaczej, na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w wyniku: pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego.

Zalety AutoCasco

 • szeroki zakres ubezpieczenia AC w zakresie podstawowym
 • możliwość włączenia różnych ryzyk dodatkowych
 • możliwość indywidualnego kształtowania warunków ubezpieczenia
 • możliwość zawarcia ubezpieczenia AC bez konieczności wykupienia polisy OC
 • możliwość ubezpieczenia nawet 15-letnich pojazdów
 • możliwość zniesienia amortyzacji części nawet w 10-letnich pojazdach
 • dodatkowe zniżki i promocje
 • bezpłatne ubezpieczenie Assistance Standard
 • gwarancja kompleksowej ochrony pojazdu przez 24 h na terenie RP i za granicą
 • możliwość szybkiego zgłoszenia szkody – Call Center
 • wypłata odszkodowania w ciągu 30 dni
 • zwrot kosztów związanych z likwidacją szkody (np. holowanie, zabezpieczenie pojazdu po szkodzie, rzeczoznawca, dodatkowe badanie techniczne po szkodzie)
 • możliwość doubezpieczenia pojazdu po szkodzie
 • pomoc w zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie
 • dodatkowe zniżki w innych ubezpieczeniach

 

Dokumenty do pobrania:

OWU komunikacja link
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi nie
Kradzież pojazdu tak Tylko w zakresie pełnym.
Rabunek/Rozbój tak Tylko w zakresie pełnym.
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak