Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) jest ubezpieczeniem obowiązkowym . Jego zakres obejmuje:

  • szkody w mieniu, czyli pokrywa koszty naprawy mienia, w które Ubezpieczony uderzył (do 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia)
  • szkody osobowe, czyli pokrywa odszkodowania dla osób poszkodowanych w kolizji drogowej (do 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia)

Ubezpieczenie OC gwarantuje ochronę w przypadku zdarzeń związanych z ruchem pojazdu, a także podczas wsiadania i wysiadania, załadunku i rozładunku pojazdu, oraz podczas jego zatrzymania, postoju i garażowania. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz na zasadzie wzajemności: zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi. 

Umowa ubezpieczenia OC zawierana jest na okres 12 miesięcy. Polisę na okres krótszy niż rok można wykupić tylko w określonych w Ustawie* przypadkach.

* Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 z dnia 16 lipca 2003 r. poz. 1152 z późn. zm).

Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5000000 EUR przy szkodach osobowych, 1000000 EUR przy szkodach majątkowych
Rozłożenie składki na raty tak Możliwość rozbicia na 2,4 raty.
Zielona karta tak W ramach ubezpieczenia OC.
Dodatkowe świadczenia w ramach OC