AC Komfort

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Auto Casco Komfort (all risk) chroni pojad w przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty pojadu ( w zależności od zakresu ubezpieczenia). Towarzystwo ubezpiecza pojazdy z okresem eksploatacji do 6 lat. Obejmuje ochronę od działań żywiołów poprzez zastosowanie tzw. formuły All Risks, która polega na objęciu ochroną ubezpieczeniową wszystkich innych zdarzeń, które stanowią wyłączenia w polisie standardowej, takich jak ogień, woda, powódź, huragan.

Dokumenty do pobrania:

OWU ACKomfort 2014.01.01 link
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi tak
Kradzież pojazdu tak
Rabunek/Rozbój tak
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak