Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to ubezpieczenie fakultatywne, osobowe, gdzie przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej jest życie lub zdrowie człowieka. Podstawą do wypłacenia odszkodowania z polisy NNW jest zaistnienie szkody ubezpieczeniowej, rozumianej jako trwały lub czasowy uszczerbek na zdrowiu, powstały w wyniku niespodziewanego wypadku. Nie ma przy tym znaczenia, czy uraz jest znaczny, czy też jest to tylko złamanie ręki lub nogi. Odszkodowanie będzie prawdopodobnie należne klientowi, który uprzednio zawarł z firmą ubezpieczeniową umowę o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

.

Zakład może odmówić wypłaty świadczenia z zawartej polisy NNW w szczególnych przypadkach, które powinny zostać wskazane w zamkniętym katalogu zdarzeń w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Są to wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej Towarzystwa. Odmowa może nas spotkać, jeśli do wypadku doszło pod wpływem alkoholu lub narkotyków czy środków odurzających, w momencie popełniania przestępstwa czy uprawiania sportów ekstremalnych, których ryzyka nie są ujęte w polisie następstw nieszczęśliwych wypadków

.

Generalnie więc, ubezpieczenie NNW zapewnia wypłatę świadczenia, z uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności, za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć klienta w wyniku niespodziewanego wypadku. Najczęściej zakłady wypłacają odszkodowanie w wysokości 1 proc. sumy gwarancyjnej przypadające na każdy 1 proc. uszczerbku na zdrowiu. Dlatego bardzo istotne jest wskazanie odpowiednio wysokiej sumy gwarancyjnej, wyznaczającej górny limit odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Generali ARGO
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Przedsiębiorca ma prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Rezygnacja z tego przywileju to oszczędność kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca, jednak korzyści mogą być dużo większe. Nie oznacza to, że na chorobowe osobie prowadzącej własną działalność pójść tak samo łatwo, jak pracownikowi etatowemu.

Od 1 grudnia 2018 r. jedynym akceptowanym przez ZUS rodzajem zwolnienia lekarskiego będą e-zwolnienia (e-ZLA). Zmiana ma na celu uproszczenie procesu obsługi zwolnień chorobowych, odciążając zarówno pracowników, jak i pracodawców.

OC i NNW to podstawowa ochrona niezbędna każdemu rowerzyście. Kosztuje tymczasem grosze.

W 2017 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało aż o 22% więcej osób niż rok wcześniej - podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Na tak gwałtowny wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń medycznych wpływ mają przede wszystkim długie kolejki do specjalistów i długi czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ-etu, niska ocena jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną i niskie koszty prywatnych polis.

W ubiegły wtorek rząd przyjął projektu ustawy umożliwiający wystawianie recept po przeprowadzeniu przez lekarza badania pacjenta przez Internet. To pierwszy krok w kierunku rozwoju telemedycyny.

Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.