12.12.2014

Ubezpieczenie domu od nieszczęśliwych wypadków

Polisy NNW generalnie zaliczane są do grupy ubezpieczeń osobowych, ale nie są to ubezpieczenia na życie. Istnieje możliwość zawarcia polisy ubezpieczenia domu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Istota ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a jego zakres ustalany jest indywidualnie pomiędzy klientem a firmą ubezpieczeniową. Zakres powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.  Prawo do świadczenia z polisy NNW domu klient zyskuje w momencie zaistnienia określonych w warunkach umowy zdarzeń losowych. Istotą ubezpieczenia NNW jest świadczenie finansowego wsparcia dla ubezpieczonego lub jego bliskich w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Uwaga!

Nieszczęśliwy wypadek w ubezpieczeniach NNW definiowany jest jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie których ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Zakres ubezpieczeń NNW domowych

W firmie ubezpieczeniowej Proama oferowane jest ubezpieczenie NNW Domowe, którego przedmiotem jest życie i zdrowie posiadacza ubezpieczonego samochodu oraz całej jego rodziny w sytuacjach niezwiązanych z użytkowaniem samochodu. Na jednego ubezpieczonego suma ubezpieczenia wynosi 20 000 zł, a ochrona może obejmować wszystkie osoby bliskie klientowi, zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym. Swoim zakresem NNW Domowe w Proama obejmuje poza śmiercią w wyniku nieszczęśliwego wypadku i trwałymi uszczerbkami na zdrowiu, również pokrycie kosztów operacji plastycznej oraz nabycia protez.

W Allianz Direct ubezpieczenie NNW nieruchomości ma zupełnie inny charakter. Jest to ubezpieczenie NNW Direct przeznaczone dla właściciela mieszkania oraz wskazanych w umowie osób prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe. NNW domu można wykupić jedynie łącznie z ubezpieczeniem mieszkania, w jednym pakiecie. Ochroną ubezpieczeniową w NNW Direct w Allianz objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które polegają na uszkodzeniu ciała lub utracie zdrowia osób ubezpieczonych.  Maksymalne odszkodowanie wynosi:

  • do 10 000 zł w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • do 20 000 zł w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, gdy orzeczono co najmniej 90 proc. trwałego uszczerbku,
  • 5 000 zł w razie śmierci,
  • 5 000 zł w razie zawału serca lub udaru mózgu osoby poniżej 30 roku życia.

Jeśli poszkodowany będzie w posiadaniu orzeczenia o niezdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, Allianz Direct pokryje w ramach NNW koszty związane z przeszkoleniem zawodowym do wysokości 2 500 zł.

Podziel się:

NK

Wykop

Znajdź nas w Google+
Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje